Εγγυηση πτυχιου

Μέλημα μας είναι κάθε μαθητής που φοιτά στο Κέντρο μας να  μάθει σωστά Αγγλικά

και φυσικά αυτό να το πιστοποιήσει με ένα από τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Η εγγύηση που δίνουμε  σημαίνει ότι φοιτώντας στο Κέντρο μας και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών το παιδί σας θα πάρει οπωσδήποτε το αντίστοιχο πτυχίο πιστοποίησης του επιπέδου που ολοκλήρωσε.

Σε περίπτωση όμως που ο μαθητής αποτύχει στις εξετάσεις του Proficiency  Επίπεδο C2, του Advanced  Επίπεδο C1, του F.C.E. Επίπεδο Β2 (Lower), τουP.E.T. Επίπεδο Β1, ή του Κ.Ε.Τ. επίπεδο Α2 του Πανεπιστημίου του Cambridge το Κέντρο δεσμεύεται:

      I.       Εάν προάγεται στην επόμενη τάξη:

1.   Να γράψει το μαθητή σε τμήμα της επόμενης τάξης με έκπτωση 10%.

2.   Να πληρώσει το ίδιο το Κέντρο τα εξέταστρα για τις επόμενες εξετάσεις.

    II.       Εάν δεν προάγεται στη επόμενη τάξη και πληροί τις προϋποθέσεις εγγύησης:

1.   Να γράψει το μαθητή σε τμήμα της ίδιας τάξης χωρίς δίδακτρα.

2.   Να πληρώσει το ίδιο το Κέντρο τα εξέταστρα για τις επόμενες εξετάσεις.

3.   Να χορηγήσει τα νέα βιβλία δωρεάν.

Η εγγύηση ισχύει έως ότου ο μαθητής πάρει το πτυχίο όσες αποτυχίες και να έχει. Στην περίπτωση που ο μαθητής αποτύχει 3 συνεχόμενες φορές και δεν επιθυμεί να δώσει άλλη φορά τότε θα του επιστραφούν τα δίδακτρα της τελευταίας χρονιάς.

 Η εγγύηση ισχύει και δίνετε στον μαθητή για πρώτη φορά όταν τελειώσει την τάξη της Asenior. Οι παρακάτω γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ισχύει η εγγύηση θα παρακολουθούνται μηνιαία και θα εμφανίζονται στον μηνιαίο έλεγχο που θα παίρνουν οι μαθητές.

Για να ισχύει η εγγύηση θα πρέπει να πληρούνται όμως και όλες οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις. 

Γενικές Προϋποθέσεις:

1.      Ο μαθητής δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 12 ώρες απουσίας κάθε σχολικό έτος. Σε περίπτωση που μαθητής υπερβεί το όριο των απουσιών για σοβαρό λόγο υγείας ή ανωτέρα βία το Κέντρο θα αναλάβει να αναπληρώσει τα μαθήματα ώστε ο μαθητής να μην χάσει και το δικαίωμα στην εγγύηση. Σημειώνουμε ότι ο μαθητής παίρνει απουσία όταν με εντολή της καθηγήτριας του αποβάλλεται από την τάξη λόγο συμπεριφοράς.

2.      Ο μαθητής θα πρέπει να λάβει μέρος στο 100% των μηνιαίων τεστ της τάξης του. Μηνιαία τεστ τα οποία δεν γράφει ο μαθητής όταν απουσιάζει δικαιολογημένα θα γράφονται σε άλλη ημερομηνία σε συνεννόηση με τη Καθηγήτρια του.

3.      Ο μαθητής θα πρέπει να είναι συνεπής ως προς τις εργασίες που του ανατίθενται για επεξεργασία στο σπίτι (homework), παραδίδοντας το 100% των εργασιών. Εργασίες που για κάποιο λόγο ο μαθητής δεν μπόρεσε να φέρει στην ώρα του ή δεν ήταν ολοκληρωμένες είναι υποχρεωμένες να τις φέρει στο επόμενο μάθημα. Ο σπουδαστής θα πρέπει να τηρεί αρχείο εκθέσεων και εργασιών με δική του μέριμνα έτσι ώστε όταν του ζητηθούν να μπορεί να ελεγχθεί η παραγωγικότητα του.

 Ειδικές Προϋποθέσεις:

1.     Ο μαθητής θα πρέπει να λάβει μέρος σε όλες τις εξετάσεις προσομοίωσης (mock tests), όπως επίσης και σε όλες τις εξωτερικές εξετάσεις πιστοποίησης του Πανεπιστημίου του Cambridge.

2.     Ο μαθητής θα πρέπει να καταβάλλει τα δίδακτρα του στο προβλεπόμενο χρόνο που έχει συμφωνηθεί, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα ανεξαρτήτως άλλης προϋπόθεσης.

3.     Η εγγύηση σπουδών δεν ισχύει στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής αποφασίσει με δική του ευθύνη να λάβει μέρος στις εξετάσεις πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος.

4.     Ο μαθητής δεν θα πρέπει να διαγραφεί από το κέντρο για λόγους κακής συμπεριφοράς.

 Το Κέντρο αναλαμβάνει να ενημερώνει τους γονείς όταν υπάρχει περίπτωση κατάργησης της εγγύησης σε χρόνο που να μπορούν να γίνουν διορθωτικές ενέργειες.